Προσωπικά Δεδομένα

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Το κατάστημα με την επωνυμία e-elektrik.gr ,το οποίο εδρεύει στο Αλμυρό επί της Αθηνας αρ.28 και εκπροσωπείται νόμιμα, με το παρόν έγγραφο, δηλώνει ότι αποτελεί πρώτιστη μέριμνα η αποτελεσματική προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και εν γένει συνεργατών. Στο πλαίσιο αυτό, το κατάστημα δεσμεύεται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρουμένων των διατάξεων και προβλέψεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Περαιτέρω, το κατάστημα αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η πρόσβαση σ’ αυτά, άνευ εξουσιοδότησης.

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να συνδράμουν το κατάστημα προκειμένου να ενημερώσει ή/και να εξασφαλίσει την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, κοινοποιώντας της πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνσή τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους κ.λπ.


Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία aggelosmaggas@gmail.com | 2422400030 και θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στις ερωτήσεις σας.